Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.startupdanang.vn/handle/TTKHCNDaNang_123456789/14343
Title: Niên Giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2020
Authors: Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
Phòng Thống kê Tổng hợp - Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
Keywords: Thống kê;Niên giám thống kê;Cục Thống kê;Kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 14/6/2021
Publisher: Nhà xuất bản thống kê
Series/Report no.: *;*
Abstract: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng do Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng biên soạn và phát hành hằng năm để đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu tình hình kinhtees - xã hội trên địa bàn thành phố. Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2020 bao gồm số liệu tình hình kinh tế - xã hội chính thức các năm 2016 đến 2019 và số liệu sơ bộ năm 2020. Ngoài ra một số chỉ tiêu được cập nhật số liệu cả giai đoạn 2010-2020.
Appears in Collections:KHOA HỌC XÃ HỘI

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.