TẠP CHÍ KHOA HỌC & PHÁT TRIỂN (ĐÀ NẴNG). : [0] Community home page

Logo
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng xuất bản.

Browse

Sub-communities within this community

Năm 2015 (Năm thứ 24). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 184, 185/2015 (Số Xuân Ất Mùi 2015); Số 184+185; Số 186; Số 187; Số 188.

Năm 2016 (Năm thứ 25). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 189 (Số Xuân Bính Thân 2016); Số 190; Số 191; Số 192.

Năm 2017 (Năm thứ 26). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 193+194 (Số Xuân Đinh Dậu 2017); Số 195; Số 196; Số 197; Số 198.

Năm 2018 (Năm thứ 27). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 199/2018 (Số Xuân Mậu Tuất 2018); Số 200;

Năm 2010 (Năm thứ 19) [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có số: Số 156.

Năm 2006 (Năm thứ 15) [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 116+117; Số 118; Số 119+120; Số 122+123.

Năm 1993 (Năm thứ 2) - (Tạp chí ra ngày 15 hàng tháng) [0]

Thông tin Khoa học & Phát triển. (Gồm có các số : Số 13 (Tháng 6) - (Bộ mới); Số 14 (Tháng 7) - (Bộ mới)).

Năm 1994 (Năm thứ 3) [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 25 (Tháng 7); Số 28 (Tháng 11).

Năm 1995 (Năm thứ 4). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng). Gồm có số: Số 37 (Tháng 8).

Năm 1996 (Năm thứ 5). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 41 - 42 (Tháng 1, 2) – Số Xuân Bính Tý 1996; Số 43 (Tháng 3); Số 44 (Tháng 4); Số 45 (Tháng 5, 6); Số 46 (Tháng 7, 8); Số 47 (Tháng 9, 10); Số 48 (Tháng 11, 12).

Năm 1997 (Năm thứ 6). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng). Gồm có số: Số Xuân Đinh Sửu 1997.

Năm 1998 (Năm thứ 7). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 58 (Tháng 8, 9); Số 59 (Tháng 10, 11).

Năm 2003 (Năm thứ 12). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 95-96 (tháng 11, 12); Số 97; Số 98.

Năm 2004 (Năm thứ 13). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 102; Số 103; Số 105; Số 106; Số 107.

Năm 2005 (Năm thứ 14). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 111; Số 112; Số 113; Số 114; Số 115.

Năm 2007 (Năm thứ 16). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 128; Số 129; Số 132.

Năm 2008 (Năm thứ 17). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 141; Số 142.

Năm 2009 (Năm thứ 18). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 143+144; Số 145; Số 146; Số 147; Số 148; Số 149.

Năm 2011 (Năm thứ 20). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 163; Số 164; Số Đặc san.

Năm 2012 (Năm thứ 21). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 165+166/2012 (Số Xuân Nhâm Thìn 2012); Số 167; Số 168; Số 169.

Năm 2013 (Năm thứ 22). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 172+173 (Số Xuân Quý Tỵ 2013); Số 174; Số 175; Số 176.

Năm 2014 (Năm thứ 23). [0]

Tạp chí Khoa học & Phát triển. (Cơ quan chủ quản là: Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đà Nẵng). Gồm có các số: Số 177+178 (Số Xuân Giáp Ngọ 2014); Số 179; Số 180; Số 181.