Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/216
Title: 6 bước thực hiện dự án Thành phố thông minh
Authors: Nguyễn, Huy Thịnh
Keywords: thành phố thông minh
Issue Date: 10/5/2017
Citation: Mọi dự án Thành phố thông minh nên tính đến sáu bước cơ bản dưới đây mặc dù mỗi thành phố có đặc điểm riêng về văn hoá, kinh tế, chính trị, lãnh thổ và môi trường khác nhau.
Abstract: Mọi dự án Thành phố thông minh nên tính đến sáu bước cơ bản dưới đây mặc dù mỗi thành phố có đặc điểm riêng về văn hoá, kinh tế, chính trị, lãnh thổ và môi trường khác nhau.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/216
Appears in Collections:Tài Liệu số về Thành phố Thông minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6 bước thực hiện dự án Thành phố thông minh.pdf387.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.