Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/8516
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của dạng đạm đến sinh trưởng, năng suất, hàm lượng diệp lục tố và tinh dầu cây sả (cymbopogon citratus) trồng trong điều kiện khô hạn
Authors: Nguyễn, Trần Khánh Duy
Bùi, Minh Trí
Keywords: dạng đạm
hàm lượng diệp lục tố
tinh dầu cây sả (cymbopogon citratus)
điều kiện khô hạn
Issue Date: 2017
Publisher: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định sự khác biệt về tác động giữa hai dạng đạm urea và sulphat amon (SA) và ảnh hưởng của chúng đến sinh trưởng, năng suất và hàm lượng tinh dầu của cây sả trồng trong khu vực khô hạn thuộc vùng Đông nam bộ. Giống sả thí nghiệm là giống nằm trong bộ sưu tập của trường Đại học Nông lâm Tp.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bón urea ở liều lượng 90 kg N/ha cho năng suất cao nhất tương đương với 181% so với nghiệm thức đối chứng và bằng 114% so với việc bón SA. Ở liều lượng 90 kg N/ha, cây sả đạt được chiều cao cây cao nhất là 108,3 cm, Chỉ số diệp lục tố đạt được là 24,45, tốc độ tăng trưởng số nhánh đạt 2,05 nhánh/cây/21 ngày. Bón SA tuy không cho năng suất cao, tuy nhiên lại cho hàm lượng tinh dầu cao hơn so với việc bón urea. Ở liều lượng 150 kg N/ha dạng SA cho hàm lượng tinh dầu là 0,29%, cao hơn 32% so với nghiệm thức đối chứng.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/8516
Appears in Collections:Bài báo khoa học và công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
997.pdf325.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.