Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/8518
Title: Ứng dụng than sinh học và phân hữu cơ khoáng thế hệ mới trong canh tác cây cà phê chè tại Đăk Nông
Authors: Nguyễn, Đăng Nghĩa
Lương, Hồng Sơn
Keywords: than sinh học
phân hữu cơ khoáng
cây cà phê chè
Đăk Nông
Issue Date: 2017
Publisher: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Abstract: Trong 2 năm 2014-2015, đề tài đã ứng dụng than sinh học được chế biến từ vỏ cà phê và phân hữu cơ khoáng thế hệ mới chuyên dùng cho cây cà phê trong canh tác cây cà phê chè (Arabica) tại Đăk Nông. Kết quả cho thấy bón bổ sung 1.500kg/ha than sinh học cho cà phê chè đã làm tăng năng suất cà phê 24,04%, lợi nhuận tăng 26,9 triệu đồng/ha. Bón phân hữu cơ khoáng thế hệ mới chuyên dùng cho cây cà phê giúp tiết kiệm 30% lượng phân bón khuyến cáo (240kg N – 80kg P205 – 240kg K20)/ha đồng thời tăng năng suất cà phê 18,31%, giúp tăng thêm lợi nhuận 17,47 triệu đồng/ha/vụ.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/8518
Appears in Collections:Bài báo khoa học và công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
999.pdf279.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.