Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/8519
Title: Nghiên cứu xác định yếu tố hạn chế độ phì nhiêu của đất lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
Authors: Bùi, Hải An
Trần, Minh Tiến
Keywords: Đất lúa
độ phì nhiêu
Đồng bằng sông Cửu Long
nông nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Abstract: Báo cáo trình bày một phần kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu xác định yếu tố hạn chế của độ phì đất trồng lúa ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khắc phục”. Mục tiêu nhằm xác định được yếu tố hạn chế độ phì nhiêu đất lúa ĐBSCL (bao gồm 4 nhóm đất). So sánh giữa các tính chất đất hiện tại với sự biến động các tính chất này trong 40 năm qua, pHKCl của các nhóm đất hiện đều ở mức thấp, đặc biệt là nhóm đất phèn. Hàm lượng OC trong đất phèn đặc biệt cao, sắt di động trong nhóm đất mặn cao, tổng cation bazơ trao đổi thấp là những yếu tố hạn chế của nhóm đất này. Từ phân tích mối tương quan giữa các tính chất đất và năng suất lúa cho thấy, các yếu tố lân tổng số ở đất phù sa; kali tổng số ở đất phèn; sunphat hòa tan, tổng muối tan và kali tổng số ở đất mặn là các chỉ tiêu có ảnh hưởng đến năng suất lúa. Các thí nghiệm với các yếu tố đa lượng cho thấy sự thiếu hụt đạm trong đất phù sa ĐBSCL.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/8519
Appears in Collections:Bài báo khoa học và công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1000.pdf308.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.